KARMA JOGA

Karma joga se bavi uzrokom, delom i posledicom kroz nesebično služenje drugima. Reč karma znači činiti, delati. Svaka naša aktivnost – disanje, govor, kretanje, ali i svaka misao i svaka reč – sve je karma, delanje. Međutim, pojam karma označava i univerzalni zakon uzroka i posledice.

U skladu sa zakonom po kojem reakcija odgovara akciji, sve što radimo, govorimo ili mislimo ima svoju povratnu posledicu. Ono što nazivamo srećom, plod je naših prethodnih dobrih dela, a ono što nam izgleda kao udarac sudbine rezultat je našeg prethodnog negativnog delovanja.

Događaji koje nam donosi sudbina nisu, dakle, slučajni. Njihov se uzrok, kao i smer kretanja nalazi u našim prošlim i sadašnjim delima. Naša je sudbina predodređena karmom, kao što je predodređen i predvidiv cilj koji će pogoditi strela koju smo odapeli, osim ako njenu putanju ne skrene neki drugi događaj. Vežbanjem joge, pozitivnim mislima, mudrošću i dobrim delima možemo ublažiti i ispraviti delovanje svojih negativnih karmi, a svoju sudbinu postupno usmeriti ka dobrom.

Naša sadašnja situacija posledica je naših dela iz prošlosti, a svojim postupcima u sadašnjosti određujemo svoju budućnost. Ako to shvatimo, krivicu više nećemo prebacivati na nekoga drugoga, nego ćemo sami preuzeti odgovornost za ono što nam se događa.

Razlikujemo dve vrste karme:

- SAKAM KARMU, sebične postupke

- NIŠKAM KARMU, nesebične postupke

Sebične misli i dela produbljuju dvojstvo između „moje“ i „tvoje“. Nesebičnost nas, naprotiv, vodi izvan granica našeg ega – ka jedinstvu sa svim što postoji. Sakam karmom smo vezani za točak rađanja i smrti (čorasi ka čakra), a niškam karma nas oslobađa.

U Indiji se kiša, stablo, jezero i svetac smatraju simbolima nesebičnog davanja. Kiša jednako koristi svima – i ljudima i životinjama i biljkama. Stablo pruža hlad svakome ko pod njim potraži utočište, a svoje plodove daruje čak i onome ko ga gađa kamenjem. I jezero je tu za sve. U njemu i srna i tigar mogu da utole žeđ. Tako i svetac svoj blagoslov daruje svima bez razlike

Niškam karmom ne stvaramo novu karmu, nego se, naprotiv, oslobađamo stare. Razumevanje, praštanje, davanje i pomaganje, dela su pomoću kojih se oslobađamo karmičkog kruga.